Tin tức - News

Cập nhật thông tin mới nhất và cần thiết cho đầu tư

Mất bao lâu để có được Thẻ xanh vĩnh viễn thông qua chương trình EB-3

Mất bao lâu để có được Thẻ xanh vĩnh viễn thông qua chương trình EB-3

Mất bao lâu để có được Thẻ xanh vĩnh viễn thông qua chương trình EB-3?

Tùy theo hồ sơ cá nhân của mổi đương đơn & lượng xét duyệt đơn tại Sở di trú.

Nói chung, tính đến tháng 8 năm 2018, phải mất khoản 12-20 tháng từ khâu Giấy phép Lao động (PERM) đến lúc phê duyệt đơn I-485. Tuy nhiên, đó là quy trình chung của chính phủ và không ai có thể kiểm soát được và thời gian xét duyệt hồ sơ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

✅ 1. Quy trình PERM mất 3-4 tháng.

✅ 2. Quy trình xét duyệt đơn I-140 mất 7-10 tháng (Basic), hoặc với quy trình Premium với Phụ phí, bạn sẽ nhận được câu trả lời từ USCIS sau 2 tuần.

✅ 3. Quá trình xét duyệt đơn I-485 mất khoảng 4-6 tháng. Thẻ EAD (Thẻ lao động) sẽ được cấp trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn I-485.

✅ 4. Trong vòng 2-3 tháng, quý vị sẽ nhận được một thông báo từ USCIS để hẹn phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề gì, quý vị sẽ nhận được Thẻ Xanh vĩnh viễn qua bưu điện trong vòng 3-4 tháng.

Quý vị làm việc cho Công ty bảo trợ trong vòng một năm, sau đó quý vị sẽ được tự do!

 

 

How long it takes to get a Permanent Green Card through the EB-3 program?

It varies by applicant's situation and status.

Generally speaking, as of August 2018, it takes 12-20 months from PERM to I-485 approval. However, it's government process which no one has control over and processing time is subject to change anytime.

✅ 1. PERM process takes 3-4 months.

✅ 2. I-140 process takes 7-10 months(Basic), or with Premium process with extra Fee, you will get an answer from USCIS in 2 weeks.

✅ 3. I-485 process takes about 4-6 months.

EAD(working permit) will be issued within 1-2 months of I-485 filing.

✅ 4. Within 2-3 months, you will get a notice from USCIS for an interview. After the interview process is all done without any issue, you will get the Permanent Green Card by mail in another 3-4 months.

Work for the sponsored employer for one year, and you are all free!

******


Xem bài trước || Xem bài sau
 

Ghi danh bây giờ

Mọi tham khảo được bảo mật và hoàn toàn miễn phí.

Ghi danh nhận tin